ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538-2539
งบประมาณ : 7,120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบอาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 778,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 181,000
เพิ่มเติม..