ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  จำนวน   52 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา  2497   โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนดอนปะนาเระ” เป็นโรงเรียนลำดับที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี  ใช้ชื่ออักษรย่อว่า ป.น. 6  ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้เปิดโรงเรียนขึ้นมาคือพระวุฒิชัยธรรมธาดา  สมัยเมื่อมีสมณศักดิ์เป็นพระวุฒิชัยธรรมธารี ท่านได้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจัดหาสถานที่ จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครุภัณฑ์การศึกษาอื่นๆ จนโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้มีนายพิณ อินทกาญจน์  เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนในปีการศึกษาแรก  จำนวน  45 คน
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2511  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดอนปะนาเระ  มาเป็นโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  ในปีการศึกษา 2523  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และในปีการศึกษา 2536 กรมสามัญได้อนุมัติให้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการอีก 1 หลักสูตร  โรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนมีความก้าวหน้าไปตามลำดับขั้น จนได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2527  และ 2528