วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปรัชญา
ปญฺญา นรานํ รตฺตนํ
ปัญญาประดุจแก้วอันประเสริฐของมนุษย์
คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม