พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
 
                              1.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                              2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
                              3.  พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                              4.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
                              5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบ
                                    วิชาชีพ
                              6.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


 
เป้าหมาย

 
                              1.  ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                              2.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีสุนทรียภาพและมีความสุข
                              3.  สถานศึกษามีการจัดการที่มีคุณภาพ
                              4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
                                   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา