หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
       

        โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1 - 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 4 - 6 และนอกจากนี้ โรงเรียนยังได้เปิดโครงวุฒิชัยให้โอกาส สำหรับนักเรียนและผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาการเรียนการสอนในภาคปกติ โดยจำกัดอายุไม่เกิน 60 ปี