ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจำนงค์ แสงหวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนงเยาว์ ยังพลขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางปาตีเมาะ สุหลง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวภิญฌาดา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางมารียา อุมาลี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ