ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิตรา ชฎารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววริศรา จันทร์คง
ครูอัตราจ้าง