ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

จิตรา ชฎารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววริศรา จันทร์คง