ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปาตีเมาะ สุหลง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายซุลพาดือลี ดือราแม
ครูอัตราจ้าง

นางภิญญาดา บุญพรหม
ครูอัตราจ้าง