ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุทิสา พิกำพล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงเยาว์ ยังพลขันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางมารียา อุมาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอธิมา บุญธรรม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางมารีนา มะแซ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0