กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุทิสา พิกำพล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงเยาว์ ยังพลขันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางมารียา อุมาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอธิมา บุญธรรม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : numwarn-a-nakon@hotmail.com

นางมารีนา มะแซ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : mnongkwang2557@gmail.com