ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สุทิสา พิกำพล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นงเยาว์ ยังพลขันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางมารียา อุมาลี

นางสาวเอธิมา บุญธรรม
ครูผู้ช่วย