ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายซอบรี ยูนุ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายฉัตรชัย จอกเล็ก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1