ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายซอบรี ยูนุ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ