ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

พิชัย บัวแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุภางค์ เพ็ชรจันทร์โทร
พนักงานราชการ