กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพิชัย บัวแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสุภางค์ เพ็ชรจันทร์โทร
พนักงานราชการ