ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวภิญฌาดา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ