ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สุไรนี สามะ
พนักงานราชการ

มารีนา มะแซ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0