กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภิญฌาดา อินทรศิริ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกชกร แก้วทอง
ครูอัตราจ้าง