ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวภิญฌาดา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ