กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจริยา ปวีณานันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวไซนี วาจิ
ครูอัตราจ้าง