คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล แดงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ทองดุลดำ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิชาญโพธิวัฒฯ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายทักษิณ ปุ๋ยชุมพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายรื่น อินทรโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ แดงมะแจ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ ใหม่เพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ แสงหวัง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 093-5756005
ชื่อ-นามสกุล : นายกรณ์ พรรครักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 081-6989122