คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฎฐวุฒิ หงษ์คำภา
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0653657998
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ คาระวะสุนทร
ตำแหน่ง : รองประธาน คนที่ 1
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยกร แสนสุข
ตำแหน่ง : รองประธาน คนที่ 2
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา มณีเพิ่ม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิรวิชญ์ แสงมณี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0937185359
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริสา แสงอร่าม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะวรรณ แซ่อิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนทกานต์ หนูบังเกิด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคาร สถานที่
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0624276983
ชื่อ-นามสกุล : นายฤกษ์ดี เจือจันทร์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา ทองดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายดูแลพฤติกรรม
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0936534076
ชื่อ-นามสกุล : นายทัญวัฒน์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายดูแลพฤติกรรม
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาริสา แวกาจิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมราวดี คาระวะสุนทร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0950858751
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์บัว สาระรุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชญาพร พลอยดำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริศรา แสงอร่าม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซูรียานา ยูโซะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประเมินผล
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ เสดสีกาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล จิรนิล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0635868230
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติภูมิ สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0937191598