ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจำนงค์ แสงหวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกรณ์ พรรครักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายประสาท จินากุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนงเยาว์ ยังพลขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ