ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู'62
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อครู ระลึกถึงพระคุณครู และความสามารถด้านหัตถกรรม ศิลปะ และด้านภาษาและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้มีการประกวดพานไหว้ครู โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทสวยงาม 2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยมีนายจำนงค์ แสงหวัง เป็นประธานในพิธี 
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:23   อ่าน 80 ครั้ง